Wettelijke grondslag (Besluit van de Vlaamse regering)

Overeenkomstig artikel 34 §1 van het decreet van 7 mei 2004 sluiten toegewezen trajecten aan bij de missie van Syntra Vlaanderen, met als doel de deelnemers sterker in te bedden binnen het ondernemerschap, door hen opleidingen aan te bieden of technieken aan te leren om hun ondernemerschapscompetenties te verhogen binnen een steeds evoluerende arbeidsmarktcontext.

In die context kende het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012 houdende de toegewezen trajecten, innovatie, projecten en het toezicht daarop van SYNTRA Vlaanderen, aan dit Agentschap een financierende en regisserende rol toe om dit opleidingsaanbod innovatief, flexibel en vraaggericht uit te bouwen.

De toegewezen trajecten hebben betrekking op de permanente ontwikkeling van ondernemerscompetenties. Dit zijn alle activiteiten die tot doel hebben de bekwaamheden van een persoon te versterken in een professionele ondernemerscontext en kunnen onder meer bestaan uit :

  1. het aanbieden van een opleiding in een professioneel perspectief;
  2. het screenen van de opleidings- en begeleidingsbehoeften;
  3. het aanbieden van coaching of begeleiding tijdens een traject met het oog op een professioneel perspectief;
  4. de oriëntering van een persoon, met het oog op de ontwikkeling van zijn ondernemerscompetenties;
  5. het bijbrengen en beheren van ondernemerszin en ondernemerscompetenties;
  6. een aanvullende dienstverlening ten aanzien van startende of gevestigde ondernemers, werkenden en werkzoekenden met het oog op de ontwikkeling van ondernemerscompetenties;
  7. het opstellen en het uitvoeren van competentieplannen op ondernemingsniveau, met focus op de kleine en middelgrote onderneming;
  8. het aanbieden van trajecten die inspelen op recente overheidsbeslissingen, en ertoe leiden dat leemtes op de markt op korte termijn worden ingevuld.