Tweede goedkeuring voorontwerp van decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

 • 26 april 2016

UPDATE: Op 10 juni 2016 werd het decreet waarover hieronder sprake, ook definitief goedgekeurd. Hier kan u naar het decreet doorklikken.

Vandaag, vrijdag 4 maart 2016, keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van ‘decreet tot regeling van bepaalde aspecten van de alternerende opleidingen’ goed. Een hele mond vol, maar achter die weinig aantrekkelijke titel schuilt wel degelijk een belangrijke stap in de concretisering van een nieuw systeem van duaal leren.

 

Vrijdag 22 april 2016  was een nieuwe mijlpaal onderweg naar het nieuwe duaal leren, dat vanaf 1 september 2017 in heel Vlaanderen voor veel jongeren een aantrekkelijk en volwaardig opleidingstraject zal betekenen, waarin ze optimaal voorbereid worden voor de arbeidsmarkt. Het voorontwerp van decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen is een tweede keer goedgekeurd. De volgende stap is het advies door de Raad van State, waarna de Vlaamse Regering het decreet definitief kan goedkeuren. De bekrachtiging gebeurt dan in juli door het Vlaams Parlement.

Dit (voorontwerp van) decreet werd op 4 maart een eerste keer goedgekeurd, en nadien voor advies aan de SERV, de VLOR, de raad van bestuur van SYNTRA Vlaanderen voorgelegd. Het werd ook onderhandeld met de afgevaardigden van de schoolbesturen en van de representatieve vakorganisaties.

De belangrijkste nieuwigheid in deze versie is de toevoeging van 2 uitzonderingen op de 2 mogelijke vormen van overeenkomst voor de leerjongeren.

De 2 mogelijke toekomstige overeenkomsten voor leerjongeren:

 •     Gemiddeld minder dan 20u/week opleiding op de werkvloer (schooljaarbasis): stageovereenkomst alternerende opleiding
 •     Gemiddeld meer dan 20u/week opleiding op de werkvloer (jaarbasis): overeenkomst alternerende opleiding

• 2 uitzonderingen mogelijk o.w.v. de specifieke situatie van de non-profit sector en de wens om de overgang van het deeltijds beroepssecundair onderwijs geleidelijk aan te laten verlopen:

 • Leerlingen kunnen een deeltijdse arbeidsovereenkomst sluiten met een onderneming uit de non-profitsector waarvoor de vermindering in het kader van de Sociale Maribel geldt. Het gaat hier enkel om werkplekken in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Tot op een datum te bepalen door de Vlaamse Regering kunnen leerlingen een deeltijdse arbeidsovereenkomst sluiten met een onderneming voor een opleiding van het deeltijds beroepssecundair onderwijs die gemiddeld op jaarbasis minder dan 20u per week bedraagt als het gaat om een opleiding die niet door de Vlaamse Regering als duaal is aangeduid.

 

• Schematisch

Voor Leren en Werken    

Voor proeftuinen en toekomstig duaal leren

Uitsluitend gesimuleerde werkplek (buiten school) of gecombineerd met minder dan 20u reële werkplek: stageovereenkomst
Een gesimuleerde werkplek (buiten school) bovenop de min 20u reële werkplek in de formule OAO: blijft OAO

 

• Welke modaliteiten gelden voor de 2 types overeenkomsten?

  Overeenkomst alternerende opleiding Stageovereenkomst alternerende opleiding
Bezoldigd? Ja, maar hoogte nog te bepalen in toekomstig besluit Vlaamse Regering Neen
Vakantiedagen? 20 wettelijke vakantiedagen per jaar, en bijkomend recht op 20 onbetaalde vakantiedagen/jaar Leerling volgt schoolvakantieregeling

 

• Erkenning van de onderneming:
Het voorontwerp van decreet bepaalde m.b.t. de erkenning het volgende:

 • Moet binnen een termijn van 14 dagen;
 • Door het Vlaams Partnerschap Duaal Leren  (of de sectorale partnerschappen, of SYNTRA Vlaanderen)
 • Minimale erkenningsvoorwaarden op niveau van het bedrijf;
 • Minimale erkenningsvoorwaarden op niveau van de mentor;
 • Mogelijke optimalisatie in functie van de evaluatie uit de proeftuin Schoolbank op de werkplek;
 • Erkenning voor een periode van 5 jaar;
 • Bij niet-erkenning of intrekken van de erkenning is een beroepsprocedure mogelijk bij het Vlaams Partnerschap Duaal Leren.

Nieuw in de vandaag goedgekeurde versie van het voorontwerp van decreet is dat met betrekking tot de minimale voorwaarden op niveau van bedrijf en mentor de Vlaamse Regering bijkomende voorwaarden zal opleggen in het toekomstige uitvoeringsbesluit.

• Ook nieuw is dat binnen de sectorale partnerschappen het stemrecht m.b.t. de taken inzake erkenning onderneming, de opheffing van de erkenning, de uitsluiting, de controle op de overeenkomst wordt toegewezen aan de sociale partners van de SERV.
 

• Tot slot werd ook specifiek toegevoegd dat de ILW-wet van toepassing blijft voor overeenkomsten conform de ILW-wetgeving gesloten voor 1 september 2016, en dat tot hun einddatum.