Sanctionering duale werkplek

In een duaal leertraject verwerft de leerling een groot deel van de competenties op de werkplek. Om de opleiding tot een goed einde te kunnen brengen is het dan ook van groot belang dat het om een kwaliteitsvolle werkplek gaat waar de leerling voldoende leerkansen krijgt.

Wanneer je als erkende werkplek die kwaliteit niet langer kan garanderen (je voldoet niet langer aan de erkenningsvoorwaarden of je komt je plichten als leerwerkplek niet na), kan er beslist worden om begeleidingsacties op te leggen. Wanneer deze begeleidingsacties niet het gewenste resultaat opleveren kan in uitzonderlijke gevallen overgegaan worden tot een sanctie.

Als de mentor niet meer blijkt te voldoen aan de voorwaarden kan beslist worden dat hij of zij niet langer mag optreden als mentor voor één of meerdere opleidingen. In dat geval moet een andere mentor worden aangeduid of moeten de lopende overeenkomsten vroegtijdig worden beëindigd.

Er kan ook beslist worden om over te gaan tot opheffing van de erkenning. In dat geval kan je geen nieuwe overeenkomsten meer afsluiten voor de betreffende opleiding op de vestiging. De lopende overeenkomsten moeten vroegtijdig worden beëindigd.

In ernstige situaties kan als bijkomende sanctie overgegaan worden tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting van de vestiging of onderneming. In dat geval worden alle erkenningen van de vestiging of onderneming opgeheven, is het niet langer mogelijk om nieuwe erkenningen aan te vragen of nieuwe overeenkomsten af te sluiten en moeten de lopende overeenkomsten vroegtijdig worden beëindigd.


Belangrijk: Als je niet akkoord gaat met een opgelegde sanctie dan kan je daartegen beroep aantekenen.