Beleid en bestuur

Het Agentschap voor Ondernemersvorming-SYNTRA Vlaanderen is een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Vanuit de diverse opdrachten in het agentschap, valt zij zowel onder de bevoegdheid van Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport: mijnheer Philippe Muyters als onder de bevoegdheid van Vlaams minister van Onderwijs: mevrouw Hilde Crevits.

Het beheer van het agentschap wordt waargenomen door een Raad van Bestuur. De dagelijkse leiding berust bij de gedelegeerd bestuurder, bijgestaan door de directieraad.

De opdracht van het agentschap wordt geformaliseerd in het ondernemingsplan (de opvolger van de vroegere beheersovereenkomst) die wordt vastgesteld door de raad van bestuur in samenspraak met de functioneel bevoegde ministers.

Het ondernemingsplan legt de doelstellingen van SYNTRA Vlaanderen vast. Deze doelstellingen of engagementen vinden hun concrete en meetbare vertaling in te bereiken resultaten en doelstellingenparameters.

Het ondernemingsplan is een operationele vertaling van de doelstellingen in de beleidsnota en beleidsbrieven.

Vanuit de beleidsnota 2014-2019 Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie wil SYNTRA Vlaanderen o.a. bijdragen aan ‘Investeren in competenties’ via:

  • Het creëren van een geïntegreerd stelsel van duaal leren werken
  • Ondernemerscompetenties versterken

Deze beleidsnota en de bijhorende beleidsbrieven vormen de basis voor het jaarlijks ondernemingsplan. Dit jaarlijks ondernemingsplan beschrijft de doelstellingen die het agentschap SYNTRA Vlaanderen wil realiseren, samen met de acties die daartoe worden opgezet. Het ondernemingsplan van 2015 is het eerste ondernemingsplan van de huidige regeerperiode en bevat daarom een meerjarig aspect. De daaropvolgende jaarlijkse ondernemingsplannen zijn een update en bijsturing. In een ondernemingsplan is de jaarrapportering van het jaar voordien geïntegreerd. Het bevat een beoordeling over de doelstellingen en de vooropgestelde acties.