Mandaat voor toegewezen trajecten

NIEUW !

Het Kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie (WSE)
 

Om in te schrijven op opdrachten uitbesteed i.h.k.v. onze toegewezen trajecten, moet je je vanaf 2 september 2019 laten registreren via het WSE-loket. Door de kwaliteitsvoorwaarden over het hele beleidsdomein heen gelijk te schakelen, is het voor elke dienstverlener duidelijk aan welke kwaliteitsvoorwaarden voldaan moet worden om op de maatregelen binnen het beleidsdomein te kunnen intekenen.

Deze (minimale) voorwaarden omvatten op organisatieniveau klantgerichtheid en een goed personeels- en financieel beheer, aan te tonen op basis van:
• een kwaliteitslabel uit de markt
• een kwaliteitssysteem van een andere overheid
• een ingevuld document 'Standaard Werk en Sociale Economie' (geldig tot en met 1 september 2021).

Op 2 september 2019 eindigen ook alle door ons Agentschap toegekende mandaten. Enkel wie nog lopende dienstverlening heeft (bij overeenkomst) of als begunstigde een overeenkomst zal krijgen op basis van een tender gepubliceerd vòòr deze datum, kan zijn mandaat behouden om de dienstverlening te voltooien, en dit tot:

 • de einddatum of voortijdige beëindiging van de overeenkomst
 • de vrijwillige registratie in het nieuwe systeem
 • hoe dan ook ten laatste tot en met 1 september 2021 (einde overgangsperiode).

De hieronder omschreven aanvraagprocedure voor mandaathouderschap eindigt dan ook op 2 september 2019, met uitzondering van de lopende aanvragen i.h.k.v. een nog te sluiten overeenkomst voor dienstverlening op basis van een opdracht gepubliceerd vòòr die datum.

Meer informatie over het nieuwe kwaliteits- en registratiemodel, met inbegrip van wat de kwaliteitsvoorwaarden zijn, de wijze van aanvragen van de registratie en de achterliggende regelgeving, vind je hier.

Neem voor verdere vragen contact op met adviseur Bart De Geeter (T. 0495 17 28 16).

Tip: in de derde volle week van augustus ek. worden hieromtrent nog infosessies voorzien in Brussel en Gent. Schrijf je hier in !

 

AANVRAAG VAN EEN MANDAAT

Principe

Een organisatie (publiek of privaat, natuurlijk of rechtspersoon) die de ontwikkeling van ondernemerscompetenties tot doel heeft, kan door SYNTRA Vlaanderen worden gemandateerd om activiteiten op het vlak van de ontwikkeling van ondernemerscompetenties uit te oefenen.

 

Meer info

 • Wettelijk kader
 • Algemene bepalingen
 • Opbouw van het aanvraagdossier
  • Voorwaarden
  • Algemene werking, bestaansreden(en), doel en opzet van de aanvrager
 • Routing van de aanvraag
 • Vragen?

 

Wettelijk kader

Het Decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen'.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012 houdende de toegewezen trajecten, innovatie, projecten en het toezicht van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen.

 

Algemene bepalingen

Een publieke of private, natuurlijke of rechtspersoon – verder organisatie genoemd – die de ontwikkeling van ondernemerscompetenties tot doel heeft, kan door SYNTRA Vlaanderen worden gemandateerd om activiteiten op het vlak van de ontwikkeling van ondernemerscompetenties uit te oefenen (en aldus in aanmerking komen om mee te dingen bij oproepen die in het kader van voormeld besluit zullen worden uitgeschreven). De doelgroep hierbij kan zowel generiek of sectorspecifiek zijn, als behoren tot de doel- en kansengroepen van SYNTRA Vlaanderen, met name: de groepen van mogelijke cursisten die minder participeren in vorming en opleiding met het oog op het ondernemerschap.

Met dit mandaat, dat toegekend wordt door de raad van bestuur van SYNTRA Vlaanderen – verder raad van bestuur –, toont de organisatie aan te beschikken over de nodige infrastructuur en expertise, noodzakelijk voor het inrichten van trajecten die betrekking hebben op de permanente ontwikkeling van ondernemerscompetenties, en die onder meer kunnen bestaan uit 1 van de 8 activiteiten opgenomen in artikel 34 §1 van het decreet van 7 mei 2014.

Het mandaat, dat geldig blijft zolang de organisatie voldoet aan alle gestelde voorwaarden, kan door de raad van bestuur worden geschorst of stopgezet als de organisatie:

 1. de bepalingen van het toepasselijke besluit overtreedt;
 2. de voorwaarden, vastgesteld door de raad van bestuur, niet naleeft;
 3. zijn bedrijf stopzet.

Beschikken over een mandaat impliceert geenszins dat alle opleidingen, georganiseerd door de organisatie, door SYNTRA Vlaanderen erkend worden. Wenst u een opleiding te laten erkennen, dan dient hiertoe een specifieke samenwerkingsovereenkomst afgesloten te worden.

Elke organisatie die een aanvraag tot mandatering heeft ingediend welke door de raad van bestuur niet gunstig is beoordeeld, of van wie het mandaat door de raad van bestuur is geschorst of stopgezet, kan binnen de 14 dagen na de betekening van de beslissing beroep aantekenen bij de Vlaamse minister bevoegd voor Werk.


Opbouw van het aanvraagdossier

Er wordt een principieel onderscheid gemaakt tussen wie een gewoon en wie een vereenvoudigd aanvraagdossier mag indienen.


Voorwaarden

Voorafgaande opmerking: de navolgende bepaling is niet van toepassing voor wie een vereenvoudigd aanvraagdossier mag indienen (overheidsorganen of –instellingen en de SYNTRA), en evenmin voor andere publieke opleidingsinstanties.

De aanvragende organisatie moet voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 1. activiteiten als opleidings- of begeleidingsverstrekker verrichten (en als dusdanig erkend zijn) in overeenstemming met het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers;
 2. activiteiten als dienstverlener in de pijler opleiding verrichten (en als dusdanig erkend zijn) in overeenstemming met het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten;
 3. een sectorale instelling zijn die beheerd wordt door sociale partners;
 4. beschikken over één van volgende kwaliteitscertificaten:


Algemene werking, bestaansreden(en), doel en opzet van de aanvrager

Voorafgaande opmerking: de navolgende bepaling is niet van toepassing voor wie een vereenvoudigd aanvraagdossier mag indienen (overheidsorganen of -instellingen en de SYNTRA). Het blijft dus wel van toepassing voor andere publieke opleidingsinstanties.

In uw aanvraagdossier dient u de algemene werking, de bestaansreden(en), het doel en de opzet van uw organisatie aan te tonen.

U doet dit door volgende stukken bij te voegen:

 1. bewijsstukken waaruit uw ervaring blijkt in de ontwikkeling van ondernemerscompetenties, of de beschikking over de nodige kwalificaties en kwaliteitsbewijzen om die activiteiten uit te oefenen, generiek of sectorspecifiek of ten aanzien van doel- en kansengroepen;
 2. bewijsstukken waaruit blijkt dat u beschikt over het nodige materiaal en de nodige accommodatie om de ontwikkeling van ondernemerscompetenties op praktijkvlak te verstrekken.

Bijkomend voor natuurlijke personen:

 1. de locaties waar de activiteiten op het vlak van de ontwikkeling van ondernemerscompetenties uitgeoefend worden;
 2. een verklaring dat u bij een eventuele overschakeling naar een rechtspersoon, gelijk of het om de oprichting van een nieuwe rechtspersoon gaat of de aansluiting bij een bestaande, dat onmiddellijk aan SYNTRA Vlaanderen zal melden en de bijkomende voorwaarden voor rechtspersonen (cfr. infra) zal vervullen.

Bijkomend voor rechtspersonen:

 1. een exemplaar van de statuten of het oprichtingsbesluit, alsook de lijst van de bestuurders. De statuten of het oprichtingsbesluit vermelden volgende gegevens:
 2. de benaming van de rechtspersoon, het adres van de hoofdzetel en de locaties waar de activiteiten op vlak van competentieontwikkeling zullen worden uitgeoefend;
 3. het doel waaruit blijkt dat de rechtspersoon ondernemerscompetenties ontwikkelt;
 4. de samenstelling van zijn raad van bestuur, de wijze van benoeming van de bestuurders, hun ontslagneming of hun afzetting, hun bevoegdheden en de duur van hun mandaat;
 5. de organisatie van de controle op de verrichtingen van de rechtspersoon door de leden van de raad van bestuur;
 6. de voorwaarden volgens dewelke eventueel de versmelting met een andere rechtspersoon voor kosteloze competentieontwikkeling of zijn ontbinding plaatsvindt.


Routing van de aanvraag

Hierbij de link naar het in te vullendotx bestandAanvraagformulier.dotx (100 kB)

U dient uw (gewoon of vereenvoudigd) aanvraagdossier (aanvraagformulier met bijlagen) bij SYNTRA Vlaanderen in, hetzij:

 • via de post t.a.v. de heer Bruno Tindemans, gedelegeerd bestuurder
  Kanselarijstraat 19, 1000 BRUSSEL;
 • per mail t.a.v. de heer Bruno Tindemans, gedelegeerd bestuurder
  E. mandaten@syntravlaanderen.be;
 • Opmerking: het online webformulier is momenteel buiten gebruik. Het aanvraagdossier indienen via bovenstaande mail is voldoende. 

Indien uw aanvraagdossier volledig is, wordt het voorgelegd aan de raad van bestuur. De beslissing van de raad van bestuur wordt u vervolgens schriftelijk meegedeeld. Bij goedkeuring van uw aanvraag, ontvangt u daarbij een samenwerkingsovereenkomst in duplo, waarvan u één exemplaar dient te dagtekenen, ondertekenen en terug te sturen.
Klik hier voor een model van deze samenwerkingsovereenkomst.

Bij de samenwerkingsovereenkomst wordt ook een gedragscode in duplo gevoegd, waarvan u verwacht wordt die aan alle cursisten kenbaar te maken voor het begin van elke dienstverlening, en waarvan u één exemplaar eveneens dient te dagtekenen, ondertekenen en terug te sturen. De goedkeuring van uw aanvraag heeft pas kracht van gewijsde bij ontvangst van deze stukken door ons agentschap.
Klik hier voor een model van deze gedragscode.

Klik hier voor het logo van SYNTRA Vlaanderen.

Klik hier voor de lijst van actuele mandaathouders.


Vragen?

Contacteer Bart De Geeter.
T. 0495 17 28 16 | E. bart.degeeter@syntravlaanderen.be.