Mentor werkplekleren

De mentor staat in voor de opleiding en begeleiding van de lerende op de werkplek. Aangezien de lerende een omvangrijk deel van de opleiding doorbrengt op de werkplek speelt de mentor een erg belangrijke rol in het leerproces.

De trajectbegeleider van de school zal in overleg met de mentor een opleidingsplan opmaken. Het opleidingsplan geeft het individuele leertraject weer en is daarom afgestemd op de noden en mogelijkheden van de jongere. Het omvat zowel de les- als werkplekcomponent.

De mentor staat in voor een goed verloop van het leerproces van de jongere en volgt de competentieverwerving van de lerende op. De mentor creëert een ontwikkelingsgericht en stimulerend leerklimaat door de jongere taken te geven in functie van zijn mogelijkheden en van het opleidingsplan. Door het takenpakket te verdiepen en te verbreden zorgt hij voor een opleidingstraject met steeds weer nieuwe uitdagingen. De jongere merkt dat hij betrokken wordt bij de werkzaamheden, steeds meer verantwoordelijkheid krijgt en er doorgroeimogelijkheden voor hem ontstaan. De mentor laat de jongere kennismaken met relevante, nieuwe technieken en betrekt de jongere bij externe activiteiten zoals beurzen of sectorbijeenkomsten.

De mentor volgt de ontwikkeling van de jongere en stemt het eigen handelen daarop af. Door te variëren in de wijze van begeleiding kan de mentor bijsturen in het leerproces van de jongere. De mentor toetst, analyseert en evalueert geregeld of de leerdoelen worden behaald en hoe dat gebeurt. Indien bepaalde werkzaamheden in de onderneming onvoldoende aan bod komen, wordt in overleg met de school naar alternatieven gezocht.

De mentor staat ook in voor de begeleiding van de lerende op de werkplek en is aanspreekpunt voor de lerende en voor de trajectbegeleider van de opleidings- of onderwijsverstrekker. De mentor heeft oog voor het welzijn van de jongere op de leerwerkplek. Hij voert geregeld begeleidingsgesprekken met de jongere.

De mentor hoeft deze taken niet allemaal zelf op te nemen, maar kan ook collega’s inschakelen in het leerproces van de jongere. Het is dan ook belangrijk dat het volledige team achter de keuze staat om een jongere op te leiden.

De rol van mentor vergt heel wat vaardigheden. Hij of zij is immers expert, opleider, begeleider én administrator. Daarom is in de erkenningsvoorwaarden voorzien dat de mentor minsten 25 jaar moet zijn en minstens vijf jaar praktijkervaring moet hebben. Bovendien is er een ruim aanbod van opleiding, begeleiding en ondersteuning voor de mentor voorzien.

Als onderneming erken en faciliteer je de taak van de mentor zodat deze zijn of haar taak zo goed mogelijk kan uitvoeren. Zorg dat de mentor voldoende tijd en ruimte krijgt om de jongere op te leiden. Om die reden is het aantal leerlingen dat de mentor gelijktijdig mag opleiden beperkt. Meer info hierover vind je op deze pagina.