Erkenningsvoorwaarden duale werkplek

Om erkend te kunnen worden als aanbieder van werkplekken moet de onderneming minimaal aan een aantal voorwaarden voldoen, zowel op het niveau van de onderneming als op het niveau van de mentor.

Erkenningsvoorwaarden voor de onderneming

De onderneming:

  • moet op vlak van de organisatie en de bedrijfsuitrusting voldoen om de opleiding op de werkplek van een leerling mogelijk te maken overeenkomstig het opleidingsplan.
  • moet voldoende financiële draagkracht hebben om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Deze vereiste van financiële draagkracht is ingegeven door een zorg van stabiliteit en continuering van de onderneming, zodat de leerling zijn opleiding in deze onderneming kan voleindigen. Het gaat hier bijvoorbeeld om solvabiliteit, economische leefbaarheid, en dergelijke meer.
  • mag geen veroordelingen hebben opgelopen die de continuïteit van de onderneming in het gedrang brengen of die van die aard zijn dat de onderneming geen goede leeromgeving voor de lerende kan waarborgen. Het gaat hier bijvoorbeeld om arbeidsrechtelijke veroordelingen of RSZ-veroordelingen.

Erkenningsvoorwaarden voor de mentor(en)

Om erkend te worden als leerwerkplek moet de onderneming één of meerdere mentor(en) aanduiden die instaat voor de opleiding en begeleiding van de lerende(n) op de werkplek.

De mentor:

  • is van onberispelijk gedrag, zoals dat blijkt uit een uittreksel uit het strafregister - 596.2 (in te dienen bij de erkenningsaanvraag).
  • is minstens 25 jaar.
  • heeft minstens 5 jaar praktijkervaring in het beroep.
  • moet een mentoropleiding volgen.

Het partnerschap dat de erkenning verleent kan de minimumleeftijd terugbrengen tot 23 jaar en/of een afwijking op de vereiste praktijkervaring verlenen indien een bewijs van vooropleiding voorgelegd wordt. Als bewijs van vooropleiding komt elk studiebewijs is aanmerking dat uitgereikt is door een reguliere onderwijsinstelling en dat betrekking heeft op de competenties die de onderneming volgens het opleidingsplan moet aanleren, alsook elk bewijs van elders verworven competenties of kwalificaties dat betrekking heeft op de competenties die de onderneming volgens het opleidingsplan moet aanleren.

De erkenningsprocedure kan je eenvoudig opstarten door een aanvraag in te dienen in het digitale loket app.werkplekduaal.be.


Download - Belangrijk! Op 1 september 2019 werden enkele wijzigingen in de regelgeving doorgevoerd. Sinds 1 september 2019 geldt volgende infofiche: Fiche Onderneming - Erkenning als werkplek (nieuwe regelgeving vanaf 1 september 2019)