Erkenningsprocedure duale werkplek

De erkenningsaanvraag indienen

Een erkenning kan je in enkele stappen aanvragen via het digitale loket app.werkplekduaal.be.

De erkenningsaanvraag kan indien gewenst ook ingediend worden door een trajectbegeleider van de school of een medewerker van de sector. In dat geval moet je deze persoon een machtiging geven om je gegevens te mogen beheren. Je moet ook voor elke erkenningsaanvraag een verklaring op eer invullen, ondertekenen en meegeven.

Zorg dat je voor het indienen van de erkenningsaanvraag de officiële benaming kent van de opleiding waarvoor je een erkenning wenst aan te vragen (meer informatie hierover kan je verkrijgen bij de opleidingsverstrekker). Geef vervolgens aan of je aan de erkenningsvoorwaarden voldoet en laad waar nodig de gevraagde documenten op.

Opgelet: de documenten die bij een erkenningsaanvraag opgevraagd worden kunnen per partnerschap verschillen. Momenteel verplicht enkel het Sectoraal Partnerschap Horeca een aantal documenten. Indien je onderneming tot de sector Horeca (paritair comité 302) behoort, moet je volgende documenten opladen:

  • RSZ-attest (schuldenattest (voormalig formulier 450C) of bewijs van inschrijving bij de RSZ indien de onderneming geen personeel tewerkstelt). Laad dit document op bij het erkenningscriterium ‘de onderneming heeft voldoende financiële draagkracht om de continuïteit van de onderneming te waarborgen’.
  • Uittreksel uit het Strafregister (model II) op naam van de mentor(en). Laad dit document op bij het erkenningscriterium ‘de mentor is van onberispelijk gedrag’.

Behandeling van de erkenningsaanvraag

De erkenningsaanvraag wordt behandeld door het Vlaams Partnerschap Duaal Leren of door het Sectorale Partnerschap dat bevoegd is voor je sector. Wanneer je een aanvraag indient via het digitale loket wordt deze automatisch doorgestuurd naar het bevoegde partnerschap. Het partnerschap controleert of je aanvraag volledig is.

Als je erkenningsaanvraag volledig is zal het bevoegde partnerschap binnen de 14 dagen na indiening van je aanvraag een beslissing nemen. Je ontvangt hiervan een officiële kennisgeving.

Pas wanneer je erkend bent als leerwerkplek kan je een overeenkomst met een lerende afsluiten.

Geldigheidsduur

De erkenning is 5 jaar geldig.


Download - Fiche Onderneming - Erkenning als werkplek


Belangrijk! Op 1 september 2019 worden enkele wijzigingen in de regelgeving doorgevoerd. Vanaf 1 september 2019 geldt volgende infofiche: Fiche Onderneming - Erkenning als werkplek (nieuwe regelgeving vanaf 1 september 2019)


Belangrijk:

  • Als tijdens de geldigheidsduur van de erkenning blijkt dat je onderneming niet langer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden of haar plichten niet naleeft, dan kunnen begeleidingsacties of sancties (zoals de opheffing van de erkenning) worden opgelegd.
  • Als je niet akkoord gaat met de afkeuring van je erkenningsaanvraag of een opgelegde sanctie, dan kan je daartegen beroep aantekenen.