Erkende ondernemerschapstrajecten

Door een wijziging van het oprichtingsdecreet van SYNTRA Vlaanderen zijn sinds 1 september 2012 de ondernemerschapstrajecten ingevoerd (ter vervanging van de vroegere ondernemersopleidingen) samen met een procedure voor erkenning van deze ondernemerschapstrajecten. Een opleiding kan pas als een ondernemerschapstraject worden erkend als ze na een screening door de raad van bestuur van SYNTRA Vlaanderen (of door de Vlaamse Regering indien er in de raad van bestuur geen consensus kan worden bereikt) als een niet-economische dienst van algemeen belang is bekrachtigd. Uitzondering wordt gemaakt voor de door de raad van bestuur van SYNTRA Vlaanderen op 31 augustus 2012 erkende ondernemersopleidingen. Zij zijn een niet-economische dienst van economisch belang en vrijgesteld van screening.

De lijst van de erkende ondernemerschapstrajecten wordt ter kennisgeving gepubliceerd op de website van SYNTRA Vlaanderen. Elke belanghebbende derde kan steeds de screening vragen van een ondernemerschapstraject dat niet werd gescreend (de volledige lijst kan hier worden geraadpleegd) of de herscreening van een ondernemerschapstraject dat reeds werd gescreend (de volledige lijst kan hier worden geraadpleegd). Hiertoe kan een gemotiveerd verzoekschrift worden gericht aan de Vlaams minister, bevoegd voor de professionele vorming. De herscreening wordt uitgevoerd tussen 1 september en 30 november, met de beslissing van de Raad van Bestuur uiterlijk op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de cursus aanvangt. Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van de opleidingen binnen de SYNTRA.

De heer Philippe Muyters
Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport.
Koning Albert II-laan 19 bus 11
Phoenixgebouw
1210 Brussel

Regelgeving:

  • Decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandig agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen (gewijzigd door een decreet van 20 april 2012).
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012 betreffende de ondernemerschapstrajecten vermeld in artikel 26, §1, 2° en artikel 31 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen.
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012 tot uitvoering van artikel 19, §3, en artikel 26, §3, van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen

Download hier de lijst met de erkende ondernemerschapstrajecten na screening (juli 2019).

Hier vind je de erkende ondernemersopleidingen, d.d. 31/08/2012.