SYNTRA Vlaanderen als werkregisseur

In 2015 koos de Vlaamse Regering resoluut voor een nieuw stelsel duaal leren als kwaliteitsvol en volwaardig alternatief naast de bestaande ‘klassieke’ onderwijsstelsels. De conceptnota-bis legt de krijtlijnen vast en omschrijft ook de regierol van SYNTRA Vlaanderen in het nieuwe stelsel van duaal leren.

Het agentschap SYNTRA Vlaanderen treedt op als de neutrale regisseur van de werkcomponent binnen duaal leren, waarin leren op de werkplek en in een opleidingsinstelling elkaar verrijken. De regisseur faciliteert en ondersteunt de verschillende partners en partijen om de gezamenlijke doelstelling te realiseren: voorzien in een voldoende aantal kwaliteitsvolle werkplekken.

Als regisseur van de werkcomponent in duaal leren is ons beleid gesteund op een samenwerkingsmodel. Dit model krijgt onder meer vorm door de samenwerkingsovereenkomsten tussen het Vlaams Partnerschap Duaal Leren en de sectoren. De zo opgerichte sectorale partnerschappen staan mee in voor belangrijke opdrachten, zoals de erkenning van ondernemingen als aanbieder van werkplekken en de kwaliteitsborging op die werkplekken.

Het samenwerkingsmodel wordt gebouwd op het principe van de ‘regie der regieën’: SYNTRA Vlaanderen wil als regisseur niet in de plaats treden van bestaande samenwerkingsverbanden en activiteiten die reeds goed georganiseerd zijn, maar wil waar nodig faciliteren en ondersteunen.

Het is de rol van SYNTRA Vlaanderen om goede praktijken aan de oppervlakte te brengen, zodat deze zich verder kunnen verspreiden. Met dit doel voor ogen bouwen we samen met alle partners een lerend netwerk uit en zetten we in op nieuwe digitale evoluties om het systeem van duaal leren te versterken.

Vanuit de regierol wil SYNTRA Vlaanderen ook optreden als bruggenbouwer naar het beleid. De regisseur kan ervoor zorgen dat we binnen het nieuwe stelsel voortdurend leren en verbeteren. Op die manier wordt duaal leren toekomstgericht en wendbaar.

Om deze opdracht succesvol in te vullen, werken we op volgende vijf facetten.

Regierol SYNTRA Vlaanderen

De conceptnota bis voorziet vijf belangrijke taken voor de regisseur van de werkcomponent in duaal leren:

  1. Een netwerk van leerondernemingen uitbouwen om de kwantiteit te waarborgen
  2. Partnerschappen stimuleren
  3. De werkplek als krachtige leeromgeving vormgeven en zo de kwaliteit stimuleren en verzekeren
  4. De activiteiten van duaal leren monitoren vanuit de regisseursrol
  5. Een visie over duaal leren ontwikkelen