Archief

Hieronder vind je het archief van (afgesloten onderwerpen) in open aanbod, incentives en varia (andere tenders).

Verder vindt u ook nog de oude (afgeschafte !) mandaatprocedure.

 

OPEN AANBOD

Periode 2014 - 2015; klik hier voor recenter archief.

Trajecten lopende tot eind (december) 2015 :

Trajecten lopende tot eind september 2015 :

 

INCENTIVES

Archief van in het najaar van 2018 afgesloten (en toegewezen) onderwerpen

Klik hier voor de bestekdocumenten.

Archief van in het voorjaar van 2017 afgesloten (en toegewezen) onderwerpen

Algemeen: klik hier.
Digitalisering in de KMO: klik hier.

Archief van in het najaar van 2016 afgesloten (en toegewezen) onderwerpen

Meer inlichtingen: klik hier.

* Creatief denken op bedrijfsniveau
* Innovatiemodellen
* Marketing voor scoiaal ondernemers
* Opschalen van een sociale onderneming
* Proactiviteit van medewerkers stimuleren
* Stedelijke vernieuwing
* Strategisch en innovatief beleggen
* Tools voor systematische innovatie (alleen bij 1ste lancering!)
* Trends en technologieën met mega-impact

Eerste lancering: klik hier.

Archief van vroegere afgesloten (en toegewezen) onderwerpen

° Bouw Informatie Modeling (BIM)
° Duurzaam ondernemen
° Ontwikkeling van apps
° Trendwatching
° Waardeketenanalyse

° Customer Journey Mapping
° Human of User Centred Design
° Innovatief 'Canvasmodel'

 

VARIA (andere tenders)

2020/04 - Versterken van digitale competenties bij ondernemers en KMO-medewerkers

Klik hier voor de bestekdocumenten. Nog te gunnen.

2020/02 - Digitale coach of expert e-leren die opleidingsaanbieders begeleidt in het ontwikkelen en uitwisselen van e-content

Klik hier voor de bestekdocumenten. Gegund aan OBELISK.

2020/01 - Het leer- en innovatievermogen van KMO's verhogen door het installeren van een duurzame, effectieve leercultuur als vaste waarde van de bedrijfscultuur

Klik hier voor de bestekdocumenten. Gegund aan NANCY JASPERS en SYNTRA Limburg.

2019/06 - Ontwikkeling ondernemerscompetenties voor starters, gevestigde ondernemers en KMO-medewerkers (overeenkomstig Entrecomp, het Europese competentieraamwerk)

Klik hier voor de bestekdocumenten. Gegund aan 4CHANGEMACHINES, KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, NAT. VER. BEROEPSFOTOGRAFEN en WES.

2019/04 - Korte opleidingen financiële geletterdheid voor ondernemers

Klik hier voor de bestekdocumenten. Gegund aan HOGESCHOOL GENT.

2019/03 - Duaal opleiden van ondernemers

Klik hier voor de bestekdocumenten. Gegund aan SKILLIANT.

2019/01 - Competentieversterkende trajecten voor speerpuntclusters en Innovatieve Bedrijfsnetwerken (IBN's)

Klik hier voor de bestekdocumenten. Gegund aan SKILLED BY.

2018/10 - Capteren van trends en competentieprognoses voor de cluster 'Creatieve diensten en industrieën' om duurzaam en toekomstgericht ondernemerschap te stimuleren

Klik hier voor de bestekdocumenten. Gegund aan MPIRIS (i.s.m. SOCIAAL FONDS PODIUMKUNSTEN.

2018/08 - Het ontwikkelen en organiseren van een opleidingstraject voor een professioneel groendak

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten. Gegund aan SKILLIANT.

2018/07 - Het informeren en begeleiden van personen die starten met een eigen zaak

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten. Gegund aan de 5 provinciale UNIZO-afdelingen.

2018/06 - Het organiseren van workshops voor zelfstandigen en KMO-medewerkers in samenwerking met steden en gemeenten

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten. Gegund aan ALERT!, SKILLIANT, FORTIO en UNIZO.

2017/07 - Ondersteunend netwerk voor startende ondernemers naar succesvol en duurzaam ondernemerschap

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

2017/06 - Groeimanagement voor KMO's met ambitie

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

2017/05 - Omslag naar de circulaire economie voor Vlaamse ondernemingen

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

2017/04 - Slim en creatief op kosten besparen – (energie)zuinig ondernemen

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

2017/03 - Virtual en augmented reality voor ondernemingen

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

Omslag naar de circulaire economie voor KMO’s

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

Ontwikkelen en organiseren van succesvolle webinars

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

Sectorale opleidingen rond innovatieve en duurzame trends in ondernemerschap

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

Generieke opleidingen rond innovatieve en duurzame trends in ondernemerschap

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

Mentortrajecten voor duaal leren

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

Starterssessies voor ondernemers

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

Workshops in samenwerking met steden en gemeenten

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

KMO-werkgevers bekwamen in change management (veranderingsmanagement)

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

Laaggeletterdheid binnen de KMO

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

Basisvorming sociaal ondernemerschap

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

Innovatief leiderschap (betrekken medewerkers bij genereren van ideeën)

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

Werken met goed opgeleide vluchtelingen in KMO's

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

Creatief inzetten van oudere werknemers

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

Burn-out in de KMO, opportuniteit voor bedrijfsgroei

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

Mentoring voor allochtone (pre)starters (volgens het MOES-model)

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

Innovatief management in zorgsectoren

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

Jongeren en ondernemerschap

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten

Netwerken ontwikkelen en managen

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

Werk maken van een innovatieve organisatiecultuur in de KMO

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

Groeibedrijven en bijkomende tewerkstelling

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

E-commerce voor de KMO's (detailhandel)

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

KMO's stimuleren tot productinnovatie

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

Ondernemers in nood (intermediaire organisaties)

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

Omgaan met digitalisering in de KMO

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

Creatieve trajecten gericht op cross-sectorale innovatie

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

Workshops in samenwerking met steden en gemeenten

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

Opmaken van technische functieprofielen en een bedrijfsopleidingsplan

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

KMO-werkgevers bekwamen in verander(ings)management

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

HRM-beleid op maat van een micro-onderneming

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

Langer werken in de KMO

Klik hier voor meer informatie, contactpersonen, het bestek en de begeleidende documenten.

 

OUDE (AFGESCHAFTE !) MANDAATPROCEDURE

 

Principe

Een organisatie (publiek of privaat, natuurlijk of rechtspersoon) die de ontwikkeling van ondernemerscompetenties tot doel heeft, kan door SYNTRA Vlaanderen worden gemandateerd om activiteiten op het vlak van de ontwikkeling van ondernemerscompetenties uit te oefenen.

 

Meer info

 • Wettelijk kader
 • Algemene bepalingen
 • Opbouw van het aanvraagdossier
  • Voorwaarden
  • Algemene werking, bestaansreden(en), doel en opzet van de aanvrager
 • Routing van de aanvraag
 • Vragen?

 

Wettelijk kader

Het Decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen'.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012 houdende de toegewezen trajecten, innovatie, projecten en het toezicht van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen.

 

Algemene bepalingen

Een publieke of private, natuurlijke of rechtspersoon – verder organisatie genoemd – die de ontwikkeling van ondernemerscompetenties tot doel heeft, kan door SYNTRA Vlaanderen worden gemandateerd om activiteiten op het vlak van de ontwikkeling van ondernemerscompetenties uit te oefenen (en aldus in aanmerking komen om mee te dingen bij oproepen die in het kader van voormeld besluit zullen worden uitgeschreven). De doelgroep hierbij kan zowel generiek of sectorspecifiek zijn, als behoren tot de doel- en kansengroepen van SYNTRA Vlaanderen, met name: de groepen van mogelijke cursisten die minder participeren in vorming en opleiding met het oog op het ondernemerschap.

Met dit mandaat, dat toegekend wordt door de raad van bestuur van SYNTRA Vlaanderen – verder raad van bestuur –, toont de organisatie aan te beschikken over de nodige infrastructuur en expertise, noodzakelijk voor het inrichten van trajecten die betrekking hebben op de permanente ontwikkeling van ondernemerscompetenties, en die onder meer kunnen bestaan uit 1 van de 8 activiteiten opgenomen in artikel 34 §1 van het decreet van 7 mei 2014.

Het mandaat, dat geldig blijft zolang de organisatie voldoet aan alle gestelde voorwaarden, kan door de raad van bestuur worden geschorst of stopgezet als de organisatie:

 1. de bepalingen van het toepasselijke besluit overtreedt;
 2. de voorwaarden, vastgesteld door de raad van bestuur, niet naleeft;
 3. zijn bedrijf stopzet.

Beschikken over een mandaat impliceert geenszins dat alle opleidingen, georganiseerd door de organisatie, door SYNTRA Vlaanderen erkend worden. Wenst u een opleiding te laten erkennen, dan dient hiertoe een specifieke samenwerkingsovereenkomst afgesloten te worden.

Elke organisatie die een aanvraag tot mandatering heeft ingediend welke door de raad van bestuur niet gunstig is beoordeeld, of van wie het mandaat door de raad van bestuur is geschorst of stopgezet, kan binnen de 14 dagen na de betekening van de beslissing beroep aantekenen bij de Vlaamse minister bevoegd voor Werk.


Opbouw van het aanvraagdossier

Er wordt een principieel onderscheid gemaakt tussen wie een gewoon en wie een vereenvoudigd aanvraagdossier mag indienen.


Voorwaarden

Voorafgaande opmerking: de navolgende bepaling is niet van toepassing voor wie een vereenvoudigd aanvraagdossier mag indienen (overheidsorganen of –instellingen en de SYNTRA), en evenmin voor andere publieke opleidingsinstanties.

De aanvragende organisatie moet voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 1. activiteiten als opleidings- of begeleidingsverstrekker verrichten (en als dusdanig erkend zijn) in overeenstemming met het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de opleidings- en begeleidingscheques voor werknemers;
 2. activiteiten als dienstverlener in de pijler opleiding verrichten (en als dusdanig erkend zijn) in overeenstemming met het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten;
 3. een sectorale instelling zijn die beheerd wordt door sociale partners;
 4. beschikken over één van volgende kwaliteitscertificaten:


Algemene werking, bestaansreden(en), doel en opzet van de aanvrager

Voorafgaande opmerking: de navolgende bepaling is niet van toepassing voor wie een vereenvoudigd aanvraagdossier mag indienen (overheidsorganen of -instellingen en de SYNTRA). Het blijft dus wel van toepassing voor andere publieke opleidingsinstanties.

In uw aanvraagdossier dient u de algemene werking, de bestaansreden(en), het doel en de opzet van uw organisatie aan te tonen.

U doet dit door volgende stukken bij te voegen:

 1. bewijsstukken waaruit uw ervaring blijkt in de ontwikkeling van ondernemerscompetenties, of de beschikking over de nodige kwalificaties en kwaliteitsbewijzen om die activiteiten uit te oefenen, generiek of sectorspecifiek of ten aanzien van doel- en kansengroepen;
 2. bewijsstukken waaruit blijkt dat u beschikt over het nodige materiaal en de nodige accommodatie om de ontwikkeling van ondernemerscompetenties op praktijkvlak te verstrekken.

Bijkomend voor natuurlijke personen:

 1. de locaties waar de activiteiten op het vlak van de ontwikkeling van ondernemerscompetenties uitgeoefend worden;
 2. een verklaring dat u bij een eventuele overschakeling naar een rechtspersoon, gelijk of het om de oprichting van een nieuwe rechtspersoon gaat of de aansluiting bij een bestaande, dat onmiddellijk aan SYNTRA Vlaanderen zal melden en de bijkomende voorwaarden voor rechtspersonen (cfr. infra) zal vervullen.

Bijkomend voor rechtspersonen:

 1. een exemplaar van de statuten of het oprichtingsbesluit, alsook de lijst van de bestuurders. De statuten of het oprichtingsbesluit vermelden volgende gegevens:
 2. de benaming van de rechtspersoon, het adres van de hoofdzetel en de locaties waar de activiteiten op vlak van competentieontwikkeling zullen worden uitgeoefend;
 3. het doel waaruit blijkt dat de rechtspersoon ondernemerscompetenties ontwikkelt;
 4. de samenstelling van zijn raad van bestuur, de wijze van benoeming van de bestuurders, hun ontslagneming of hun afzetting, hun bevoegdheden en de duur van hun mandaat;
 5. de organisatie van de controle op de verrichtingen van de rechtspersoon door de leden van de raad van bestuur;
 6. de voorwaarden volgens dewelke eventueel de versmelting met een andere rechtspersoon voor kosteloze competentieontwikkeling of zijn ontbinding plaatsvindt.


Routing van de aanvraag

Hierbij de link naar het in te vullendotx bestandAanvraagformulier.dotx (100 kB)

U dient uw (gewoon of vereenvoudigd) aanvraagdossier (aanvraagformulier met bijlagen) bij SYNTRA Vlaanderen in, hetzij:

 • via de post t.a.v. de heer Bruno Tindemans, gedelegeerd bestuurder
  Kanselarijstraat 19, 1000 BRUSSEL;
 • per mail t.a.v. de heer Bruno Tindemans, gedelegeerd bestuurder
  E. mandaten@syntravlaanderen.be;
 • Opmerking: het online webformulier is momenteel buiten gebruik. Het aanvraagdossier indienen via bovenstaande mail is voldoende. 

Indien uw aanvraagdossier volledig is, wordt het voorgelegd aan de raad van bestuur. De beslissing van de raad van bestuur wordt u vervolgens schriftelijk meegedeeld. Bij goedkeuring van uw aanvraag, ontvangt u daarbij een samenwerkingsovereenkomst in duplo, waarvan u één exemplaar dient te dagtekenen, ondertekenen en terug te sturen.
Klik hier voor een model van deze samenwerkingsovereenkomst.

Bij de samenwerkingsovereenkomst wordt ook een gedragscode in duplo gevoegd, waarvan u verwacht wordt die aan alle cursisten kenbaar te maken voor het begin van elke dienstverlening, en waarvan u één exemplaar eveneens dient te dagtekenen, ondertekenen en terug te sturen. De goedkeuring van uw aanvraag heeft pas kracht van gewijsde bij ontvangst van deze stukken door ons agentschap.
Klik hier voor een model van deze gedragscode.

Klik hier voor het logo van SYNTRA Vlaanderen.

Klik hier voor de lijst van actuele mandaathouders.


Vragen?

Contacteer Bart De Geeter.
T. 0495 17 28 16 | E. bart.degeeter@syntravlaanderen.be.