Beleid en bestuur

Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen is één van de vijf entiteiten die samen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie vormgeven.

Het agentschap ressorteert onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport: de heer Philippe Muyters.

Contactgegevens van de minister en zijn kabinet

 

Het decreet Leren en Werken bepaalt dat de Leertijd ressorteert onder de bevoegdheid van de Vlaams minister van Onderwijs: mevrouw Hilde Crevits.

Contactgegevens van de minister en zijn kabinet

 

Het beheer van het agentschap wordt waargenomen door een Raad van Bestuur, bijgestaan door een Praktijkcommissie. De dagelijkse leiding berust bij de gedelegeerd bestuurder, bijgestaan door de directieraad.

De opdracht van het agentschap is geformaliseerd in een beheersovereenkomst tussen het agentschap en de Vlaamse regering.

Bondig samengevat legt de beheersovereenkomst voor de duur van een regeerperiode de strategische en operationele doelstellingen van SYNTRA Vlaanderen vast. Die doelstellingen of engagementen vinden hun concrete en meetbare vertaling in te bereiken parameters en indicatoren.

In hoofde van de Vlaamse regering en de voogdijminister vormt deze beheersovereenkomst dan ook het instrument bij uitstek om sturing te geven aan de werking van het agentschap.

De ruggengraat van de beheersovereenkomst 2011-2015 wordt gevormd door de onderstaande strategische organisatiedoelstellingen (SD):

  • SD 1: SYNTRA Vlaanderen als performant instrument van de Vlaamse overheid voor het inspireren, het op vraag ondersteunen en het uitvoeren van het beleid inzake ondernemerscompetenties en ondernemersvorming.
  • SD 2: SYNTRA Vlaanderen en de SYNTRA versterken hun rol als draaischijf ondernemersvorming in functie van een arbeidsmarktgerichte versterking van ondernemerscompetenties.
  • SD 3: SYNTRA Vlaanderen neemt ten volle de rol en verantwoordelijkheid als stimulerende, sturende en toezichthoudende overheid op ten aanzien van de strategische partners waarmee het samenwerkt.
  • SD 4: SYNTRA Vlaanderen en de SYNTRA realiseren op een kwalitatieve manier via een toekomst- en (arbeids)marktgericht leertijdaanbod een verhoogde instroom en een verhoogde gekwalificeerde uitstroom (Artikel 8).
  • SD 5: SYNTRA Vlaanderen verhoogt verder de maturiteit van zijn eigen organisatie aan de hand van een verbetertraject.
  • SD 6: SYNTRA Vlaanderen definieert een verbetertraject om meetbare efficiëntiewinsten te realiseren.

 

 

Vlaamse overheid logo ESF agentschap logo EFQM Recognised for excellence logo

 

Webmaster - Gebruikersovereenkomst - SYNTRA Vlaanderen 2011, alle rechten voorbehouden

 

 

Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel / Tel. +32(0)2 227 49 99 - Fax +32(0)2 217 49 12
www.syntravlaanderen.be - info@syntravlaanderen.be