Externe partners

Toegewezen trajecten

Overeenkomstig artikel 34 §1 van het decreet van 7 mei 2004 sluiten toegewezen trajecten aan bij de missie van Syntra Vlaanderen, met als doel de deelnemers sterker in te bedden binnen het ondernemerschap, door hen opleidingen aan te bieden of technieken aan te leren om hun ondernemerschapscompetenties te verhogen binnen een steeds evoluerende arbeidsmarktcontext.

In die context kende het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012 houdende de toegewezen trajecten, innovatie, projecten en het toezicht daarop van SYNTRA Vlaanderen, aan dit Agentschap een financierende en regisserende rol toe om dit opleidingsaanbod innovatief, flexibel en vraaggericht uit te bouwen.

De toegewezen trajecten hebben betrekking op de permanente ontwikkeling van ondernemerscompetenties. Dit zijn alle activiteiten die tot doel hebben de bekwaamheden van een persoon te versterken in een professionele ondernemerscontext en kunnen onder meer bestaan uit :

  1. het aanbieden van een opleiding in een professioneel perspectief;
  2. het screenen van de opleidings- en begeleidingsbehoeften;
  3. het aanbieden van coaching of begeleiding tijdens een traject met het oog op een professioneel perspectief;
  4. de oriëntering van een persoon, met het oog op de ontwikkeling van zijn ondernemerscompetenties;
  5. het bijbrengen en beheren van ondernemerszin en ondernemerscompetenties;
  6. een aanvullende dienstverlening ten aanzien van startende of gevestigde ondernemers, werkenden en werkzoekenden met het oog op de ontwikkeling van ondernemerscompetenties;
  7. het opstellen en het uitvoeren van competentieplannen op ondernemingsniveau, met focus op de kleine en middelgrote onderneming;
  8. het aanbieden van trajecten die inspelen op recente overheidsbeslissingen, en ertoe leiden dat leemtes op de markt op korte termijn worden ingevuld.

De afdeling Regie & Toezicht

Met het decreet van 20 april 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen” heeft de wetgever een regie- en actoropdeling van Syntra Vlaanderen ingevoerd.

De taken van de afdeling Regie liggen het dichtst bij de klassieke overheidstaken.  In de memorie van toelichting bij het decreet wordt de regie als volgt omschreven:
“Het voeren van een effectieve en efficiënte regie inzake ondernemerschapsvorming impliceert:
- in eerste instantie het operationaliseren van de door de politieke overheid toevertrouwde opdrachten inzake ondernemerschapsvorming (b.v. via jaaractieplannen);
- het in kaart brengen en ordenen van de activiteiten van de betrokken arbeidsmarktspelers in het kader van de basisdienstverlening inzake ondernemerschapsvorming (b.v. via het erkennen van de centra voor middenstandopleiding - Syntra);
- het verwezenlijken van de afstemming tussen de betrokken spelers door het opnemen van een sturende rol (b.v. via uitbesteding van opleidingsinitiatieven en samenwerkingsovereenkomsten);
- het bewerkstelligen van oplossingen en het opzetten van een transparant en permanent monitoringsysteem (b.v. via het ter beschikking stellen van data m.b.t. ondernemerschapsvorming).”

De regierol van Syntra Vlaanderen omvat zowel een aansturing en opvolging m.b.t. het basisaanbod als van het aanbod dat een algemeen economisch belang heeft in de zin van het Europees regelgevend kader.  Ook de aansturing en opvolging van het doel- en kansengroepenbeleid, van de innovatie van het aanbod en de rol van Syntra Vlaanderen als piloot in het kader van het Europees Sociaal Fonds en in het actieplan ondernemend onderwijs en opleiding ressorteren onder deze regie.

Die aansturing en opvolging, waaronder ook taken van toezicht zijn begrepen, vereisen een verregaande onafhankelijkheid en objectiviteit van de regisseur, zowel bij de keuze van de opdrachten, de gunning, het toezicht…  De regie moet meer dan ooit tevoren de prioriteiten van het beleid inzake ondernemerschapsvorming in Vlaanderen waarmaken. Daarbij moeten zowel de centra, de professionele en interprofessionele organisaties als de private en andere publieke opleidingsverstrekkers in samenwerking en complementair een rol kunnen opnemen.

Terwijl de regisseur als het ware een verlengstuk is van de sturende overheid is de actor partner van de opleidingsverstrekkers. Hij gaat effectieve partnerschappen aan. Hij ontwikkelt samen met andere actoren trajecten en implementeert trajecten en modules. Hij tekent in op projecten en voert ze uit. Hij communiceert samen met de andere actoren over het bestaande en nieuwe aanbod van leertijd en ondernemerschapstrajecten, en levert gegevens en informatie aan. De informatie die de actor verwerft kan hij op eigen initiatief delen met anderen met het oog op meer en sterker ondernemen in Vlaanderen.

 

Vlaamse overheid logo ESF agentschap logo EFQM Recognised for excellence logo

 

Webmaster - Gebruikersovereenkomst - SYNTRA Vlaanderen 2011, alle rechten voorbehouden

 

 

Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel / Tel. +32(0)2 227 49 99 - Fax +32(0)2 217 49 12
www.syntravlaanderen.be - info@syntravlaanderen.be